Pracownie

Apteka Szpitalna


Kierownik: mgr Maria Szczepańska

Apteka jest wyodrębnioną komórką organizacyjną Szpitala Powiatowego w Rypinie.

Do zadań Apteki należy:

  • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
  • utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków gotowych,
  • utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i materiałów medycznych,
  • bieżące rozliczanie przychodów i rozchodów leków i artykułów sanitarnych,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej oraz należyte jej przechowywanie,
  • dokonywanie analizy kosztów zużycia leków, materiałów medycznych,
  • nadzór nad racjonalną gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi w oddziałach szpitalnych,
  • ścisła współpraca z Komitetem Terapeutycznym,
  • tworzenie i aktualizacja Receptariusz Szpitalnego.