Pracownie

Nasze pracownie


LABORATORIUM

W skład Laboratorium Analitycznego wchodzą:

  1. Pracownia Analityki Ogólnej
  2. Pracownia Biochemiczna
  3. Pracownia Hematologiczna
  4. Pracownia Serologiczna

Zadaniem Laboratorium Analitycznego jest wykonywanie badań z zakresu analityki lekarskiej pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, jak również skierowanych na badania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz zakładów opieki zdrowotnej i gabinetów, z którymi SP ZOZ w Rypinie ma podpisane umowy.
Laboratorium Analityczne przyjmuje materiał do badań z oddziałów szpitalnych przez całą dobę. Materiał do badania pobierany jest przez personel danego oddziału zgodnie z procedurami. Pracownie przyjmują materiał do badań z dokładnie wypełnioną ,,Kartą skierowania materiału do badania" oraz czytelnym opisem próbek (nazwisko, imię, oddział, PESEL, nazwa badania)
Materiał do badań od pacjentów ambulatoryjnych pobierany jest przez pracowników Laboratorium Analitycznego w wyznaczonych punktach poboru w określonych godzinach.
Po wykonaniu badania wynik pacjenta (hospitalizowanego, ambulatoryjnego) jest wpisywany do księgi badań, która jest przechowywana w Laboratorium Analitycznym przez okres 1 - go roku, a następnie w Archiwum Zakładowym. Wyniki badań pacjentów hospitalizowanych są wydawane do danego oddziału osobie upoważnionej, natomiast pacjenta ambulatoryjnego kierowany jest do lekarza zlecającego wykonanie badania - dotyczy to lekarzy pracujących w SP ZOZ w Rypinie, pozostałe wyniki wydawane są pacjentowi.
Po wykonaniu badania wynik pacjenta (hospitalizowanego, ambulatoryjnego) jest wpisywany do księgi badań, która jest przechowywana w Laboratorium Analitycznym przez okres 1 - go roku, a następnie w Archiwum Zakładowym. Wyniki badań pacjentów hospitalizowanych są wydawane do danego oddziału osobie upoważnionej, natomiast pacjenta ambulatoryjnego kierowany jest do lekarza zlecającego wykonanie badania - dotyczy to lekarzy pracujących w SP ZOZ w Rypinie, pozostałe wyniki wydawane są pacjentowi.