Nasz szpital

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w RypiniePierwsze informacje o rypińskiej służbie zdrowia pochodzą XIV wieku i dotyczą działalności Zakonu Bożogrobowców i ich działalności opiekuńczej na ziemiach rypińskich.

Pierwszy szpital – Lecznica Rypińska- powstał w 1899 roku, kolejne w okresie zaborów.

W 1923 roku wybudowano główny budynek szpitala, w którym SP ZOZ w Rypinie po wielu modernizacjach funkcjonuje do dziś.

Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawowym celem działania SP ZOZ w Rypinie jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i życia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń.

Szpital Powiatowy w Rypinie prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu:

 • stacjonarnych całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych o profilu zachowawczym i zabiegowym,
 • ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
 • ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych POZ
 • stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne – nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
 • świadczeń zdrowotnych ratownictwa medycznego

Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.

Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18.

Szpital Powiatowy w Rypinie zatrudnia lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie medycznej i zapewnia całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia.
Kadra pielęgniarska to dobrze wykształcony, z dużym doświadczeniem zawodowym personel, w ilości optymalnej dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych.

Regulamin organizacyjny.odt

Statut (1).pdf