Regulamin

Regulamin


Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 296 ze zm.), zwana dalej ustawą i przepisów wydanych na jej podstawie,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U 2019 poz. 1373 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2019, poz.357 ze zm.),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 869 ze zm.),
 5. Statutu SP ZOZ w Rypinie uchwalonego przez Radę powiatu w Rypinie,
 6. Innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Siedzibą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest miasto Rypin.

Firma podmiotu leczniczego:

 1. Podmiot leczniczy prowadzi firmę o tej samej nazwie tj. „ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” z siedzibą w Rypinie przy ul. 3 Maja 2.
 2. Dopuszcza się stosowanie skrótu podmiotu leczniczego „ SP ZOZ ”
 3. Regulamin organizacyjny SP ZOZ w Rypinie określa strukturę organizacyjną oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Podstawowym celem działania SP ZOZ w Rypinie jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i życia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń.
 2. Do zadań przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 296 ze zm.) w ramach posiadanych specjalności, a przede wszystkim:
 • udzielanie pomocy w nagłych przypadkach i zachorowaniach,
 • sprawowanie całodobowej opieki medycznej w oddziałach szpitalnych,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego,
 • udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
 • udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii i ortodoncji,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • udzielanie świadczeń z zakresu opieki hospicyjnej w domu pacjenta,
 • wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie diagnostyczne i laboratorium analityczne,
 • realizacja programów promocji zdrowia,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej personelu,
 • realizacja zadań z zakresu obronności wynikających z postanowień Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. 2019, poz. 1541 ze zm.)

3. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 • usług diagnostycznych, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
 • wynajmu i użyczenia aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu użytkowego,
 • sterylizacji sprzętu,
 • usług gastronomicznych,
 • prowadzenia parkingu,
 • produkcyjno - handlowo - usługowej.

Do zadań Szpitala Powiatowego będącego jednostką organizacyjną SP ZOZ W Rypinie w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych należy:

 • Zapewnienie całodobowej pomocy medycznej stacjonarnej,
 • Zapewnienie całodobowej pomocy medycznej w przypadkach nagłych, niewymagających hospitalizacji,
 • Zapewnienie badań diagnostyczno – laboratoryjnych realizowanych przez SP ZOZ z zakresu: endoskopii, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, mammografii, badań laboratoryjnych, oraz diagnostyki w rozszerzonym zakresie (niezbędnym w toku leczenia) wykupionej na zewnątrz przez SP ZOZ w Rypinie m.in., rezonansu magnetycznego,
 • Zapewnienie pomocy konsultacyjnej innym jednostkom służby zdrowia zgodnie z profilem posiadanych oddziałów szpitalnych,
 • Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej dla pacjentów hospitalizowanych,
 • Prowadzenie specjalizacji lekarzy w oddziałach posiadających akredytację,
 • Udzielanie pomocy społecznej pacjentom tego wymagającym,
 • Prowadzenie działalności orzeczniczej.

Odrębne przepisy określają:

 • Zasady orzekania o stanie zdrowia,
 • Rodzaje dokumentacji medycznej, sposób jej prowadzenia oraz szczegółowe warunki jej udostępniania.
 • Zasady przyjęć do szpitala:
 1. ubezpieczony ma prawo do bezpłatnego leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarskiego
 2. W przypadku zatruć, urazów, wypadków, porodu, stanów zagrożenia życia świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie pilnym bez skierowania.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza -jeżeli to skierowanie jest wymagane lub bez dowodu ubezpieczenia -opłaca ubezpieczony,
 4. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem świadczeń ustalonym przez Dyrektora SP ZOZ w Rypinie. W przypadku udokumentowania ubezpieczenia pobrana opłata podlega zwrotowi.
 5. Świadczenia w szpitalu udzielane są według kolejności zgłoszenia się pacjenta.
 6. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie.
 7. W przypadku niemożności udzielenia świadczenia medycznego w dniu zgłoszenia pacjent wpisywany jest w kolejkę oczekujących. Realizację świadczenia zapewnia się wg kolejności na liście oczekujących.
 8. Wszystkie czynności administracyjne związane z przyjęciem pacjenta do szpitala wykonywane są przez izbę przyjęć:

Odmowa przyjęcia do szpitala.

 • W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala – lekarz podejmujący taką decyzję musi dokonać wpisu wraz z uzasadnieniem -w księdze odmów izby przyjęć, bądź oddziału, oraz w dokumentacji pacjenta.
 • W przypadku braku miejsc czy z powodu ograniczonego zakresu świadczeń udzielanych w szpitalu i zaistnienia niezwłocznej potrzeby leczenia szpitalnego -lekarz Izby przyjęć, po udzieleniu niezbędnej pomocy, zapewnia w razie potrzeby, przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim uzgodnieniu z tym szpitalem miejsca dla pacjenta.
 • O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia, podjętych decyzjach lekarz zobowiązany jest dokonać odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej.
 • Bez uzasadnionej przyczyny szpital nie możne odmówić leczenia stacjonarnego pacjentowi posiadającemu skierowanie,

Osobom nieubezpieczonym przysługują bezpłatnie:

 • świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem,
 • świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
 • pozostałe osoby nieubezpieczone mogą ubiegać się o świadczenia zdrowotne na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem ustalonym przez SP ZOZ w Rypinie. Pacjent musi być poinformowany, że jest to świadczenie płatne.

Przebieg pobytu w szpitalu:

 • Lekarz przyjmujący pacjenta do szpitala ( po zbadaniu, rozpoznaniu stanu zdrowia) dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej i informuje pacjenta w sposób zrozumiały o planowanym toku postępowania leczniczego.
 • W przypadku konieczności zastosowania metod diagnostycznych lub terapeutycznych stwarzających podwyższone ryzyko -pacjent musi być poinformowany o możliwości takiego ryzyka. Świadczeniodawca musi uzyskać pisemną zgodę pacjenta na podjęcie tego typu działań.
 • W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci – szpital zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego.

Dodatkowe uprawnienia pacjenta w trakcie pobytu w szpitalu:.

 • Szpital zapewnia pacjentom prawo do:
 1. Wyboru lekarza danej specjalności lub innych osób udzielających świadczenia zdrowotne, gdy istnieje taka możliwość,
 2. Opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub przez inną wskazaną osobę,
 3. Kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
 4. Opieki duszpasterskiej,
 5. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna sprawowana nad pacjentem przez osoby bliskie jak i kontakt pacjenta z osobami z zewnątrz nie mogą obciążać kosztami szpitala.
 6. Do obowiązków szpitala należy zapewnienie warunków do umierania w godności i spokoju.

Wypisanie pacjenta ze szpitala.

Podstawą wypisania pacjenta ze szpitala jest:

 • Poprawa stanu zdrowia pacjenta w stopniu niewymagającym dalszego leczenia szpitalnego,
 • Żądanie pacjenta przebywającego w szpitalu lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • Naruszanie w sposób rażący przez osobę przebywającą w szpitalu regulaminu porządkowego, a nie zachodzi obawa, że odmowa dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Szpital zobowiązany wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest zobowiązany:

 • w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego;
 • W razie śmierci pacjenta:
 1. należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, o której mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 2. przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.
 • Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a, nie stanowią przygotowania zwłok zmarłego pacjenta do pochowania i nie pobiera się od nich opłat.
 • Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
 1. nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta;
 2. w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok;
 3. przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt. 1 i 2 ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.