Poradnie

Nasze poradnie


OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie informuje, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania, w „Przychodni przy Szpitalu” obsługa pacjentów będzie odbywać się telefonicznie.

Po dokładnym zebraniu wywiadu, w zależności od sytuacji umawiane będą wizyty do lekarza na teleporadę lub na konkretną godzinę.

Numer telefonu:

54 230 86 00, 54 230 86 01, 54 230 86 24, 54 230 8621


PLIKI DO POBRANIA:


PRZYCHODNIA PRZY SZPITALU

Adres - 87-500 Rypin ul. 3 Maja 2
Telefon kontaktowy - 54 230 8600 lub 54 230 8601
Kierownik Przychodni – Roman Wasielewski
Przełożona Pielęgniarek Przychodni - Halina Nadolska


NASZE PORADNIE


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Do zadań Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne.
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują świadczenia profilaktyczno -lecznicze, rehabilitacyjne, w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii i medycyny rodzinnej oraz medycyny szkolnej, położnictwa i ginekologii.
Zadania powyższe są realizowane poprzez:
1. badanie i udzielanie porad lekarskich w gabinecie lekarskim,
2. odbywanie wizyt domowych w przypadkach, w których pacjent nie może się zgłosić do gabinetu,,
3. wykonywanie zabiegów leczniczych ambulatoryjnych i w domu chorego.
4. organizowanie i sprawowanie opieki domowej lekarskiej i pielęgniarskiej nad obłożnie chorymi i osobami w podeszłym wieku,
5. całodobową opiekę lekarską, obejmującą w szczególności opiekę ambulatoryjną, porady telefoniczne oraz nocną pomoc wyjazdową polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby transportu do stosownego zakładu opieki zdrowotnej
6. szczepienia ochronne,
7. wczesne wykrywanie chorób,
8. badania profilaktyczne,
9. w przypadku merytorycznie uzasadnionej potrzeby konsultacji specjalistycznej, hospitalizacji, wykonania diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej kierowanie do lekarza specjalisty lub zakładu opieki zdrowotnej, czuwanie nad dalszym przebiegiem leczenia pacjenta, zasięganie informacji, koordynowanie sposobu leczenia,
10. przygotowanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego,
11. rozpoznawanie i ocena potrzeb w zakresie rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz współudział w ich zaspakajaniu,
12. oświatę zdrowotną,
13. orzecznictwo lekarskie w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów.


Leczenie ambulatoryjne w zakresie POZ prowadzone jest w:
• Przychodnia „ Przy szpitalu” ul 3 Maja 2
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadłowie gm. Rypin
Gabinety lekarzy POZ czynne od poniedziałku do piątku od 8. 00 – 18.00 Rejestracja codziennie od 7. 30 - 18.00 osobiście lub telefonicznie – 54 230 8600 Gabinety lekarzy w poradni dla dzieci czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 – 18.00 Rejestracja codziennie od 7.30 – 18.00 osobiście lub telefonicznie – 54 230 8601
Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 – 18.00


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Do zadań Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w zakresie nie objętym kompetencją lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) i niepodlegającym leczeniu w formach lecznictwa zamkniętego przez uprawniony personel w poradniach specjalistycznych.
Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmują świadczenia profilaktyczno - lecznicze, rehabilitacyjne w dziedzinie danej specjalności. Zadania powyższe są realizowane poprzez:
• badanie i udzielanie porad lekarskich w gabinecie lekarskim,
• wczesne wykrywanie chorób,
• badania profilaktyczne,
• w przypadku merytorycznie uzasadnionej potrzeby konsultacji specjalistycznej, hospitalizacji, wykonania diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej kierowanie do lekarza specjalisty lub zakładu opieki zdrowotnej, czuwanie nad dalszym przebiegiem leczenia pacjenta, zasięganie informacji, koordynowanie sposobu leczenia,
• przygotowanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego,
• rozpoznawanie i ocena potrzeb w zakresie rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz współudział w ich zaspakajaniu,
• oświatę zdrowotną,
• orzecznictwo lekarskie w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów,
• udzielanie konsultacji pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych.
• Świadczenia medycyny pracy


Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

budynek administracji na parterze. Tel. 54 2308709
• diagnostyka usuwanie i zmian podskórnych(np. guzków, kaszaków, włókniaków, brodawek)
• leczenie zmian ropnych skóry, zanokcicy kończyn, zastrzałów, plastyka wrastających paznokci
• leczenie oparzeń, odmroż-eń
• zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych
• przygotowanie i kwalifikacja chorych do zabiegów operacyjnych oraz prowadzenie po zabiegach operacyjnych
• diagnostyka i leczenie świeżych i przewlekłych ran, żylaków, owrzodzeń żylakowych i cukrzycowych
• orzekanie o stanie zdrowia
• promocja zdrowia
Rejestracja do poradni na podstawie ważnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 - 14.30 osobiście lub telefonicznie – 542308709. Bez skierowania przyjmowane są przypadki nagłe. Wymagane ważne ubezpieczenie.


Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

budynek administracji na parterze. Tel. 54 230 8709
• diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających do poradni
• orzekanie o stanie zdrowia
• diagnostyka i leczenia schorzeń narządu ruchu
• przygotowywanie i kwalifikacja chorych do operacji, prowadzenie chorych po zabiegach operacyjnych, leczenie powikłań urazów i przewlekłych schorzeń układu ruchu
• leczenie złamań, zwichnięć, skręceń narządów ruchu
• orzekanie o stanie zdrowia
• kierowanie chorych do zakładów leczniczych
• zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych
• dobór i dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego
• blokady przeciwbólowe
• promocja zdrowia
Rejestracja do poradni na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty osobiście lub telefonicznie – 542308709 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30. Wymagane ważne ubezpieczenie.


Poradnia Diabetologiczna

gabinet nr. 19 Tel. 54 2308635
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą, wykonuje badania i prowadzi edukację pacjentów w zakresie:
• Obsługi gleukometrów
• nauki i techniki podawania insuliny oraz miejsc wkłucia
• nauki podstawowych zasad żywienia, wymienników węglowodanowych, diety, wysiłku fizycznego, umiejętności samokontroli
• nauka postępowania w czasie dodatkowej choroby, hipoglikemii oraz hiperglikemii
Poradnia czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek. Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty. Rejestracja pacjentów we wtorki i czwartki od 7.30 - 14.30 osobiście lub telefonicznie 542308635 W poradni przyjmowani są pacjenci w ramach Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na podstawie skierowania od lekarza diabetologa. Wymagane ważne ubezpieczenie.


Poradnia Dermatologiczna

Tel. 54 2308612
• diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami skóry, włosów i paznokci.
• profilaktyka i dbanie o skórę
• diagnozowanie i usuwanie znamion skórnych
• wykonywanie testów alergicznych
Rejestracja do poradni na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty osobiście lub telefonicznie – 54 230 8612 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 14.00 , środa od 7.30 do 18.00. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

gabinet nr. 14 i 15 Tel. 54 230 8633
• zajmowanie np. diagnostyką i leczeniem narządu rodnego oraz profilaktyką zdrowia kobiet
• sprawowanie opieki nad kobietą ciężarną
• prowadzenie badań profilaktycznych np. cytologii mających na celu wczesne wykrywanie narządu rodnego
• wykonywanie USG
• promocja zdrowia
Rejestracja do poradni osobiście lub telefonicznie 542308633, poniedziałek, , czwartek, piątek od 7.30 do 14.30, środa od 9.30 do 17. Pacjenci przyjmowani są bez skierowania. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Medycyny Pracy

Tel. 54 2308613
• badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
• ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki
• monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka , a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych
• wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
• badanie kierowców
• uczestnictwo w komisjach BHP
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7. 30 do 14. 30

Poradnia Neurologiczna

Tel. 54 2308600/630
• diagnostyka i leczenie chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego
• orzekanie o stanie zdrowia pacjenta
• badania okresowe i profilaktyczne pacjentów
• promocja zdrowia
• blokady przeciwbólowe
Rejestracja do poradni osobiście lub telefonicznie na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W dni pracy poradni ( środa, czwartek) rejestracja w gabinecie 11 542308630. Pozostałe dni od 7.30 do 18.00 w rejestracji głównej tel. 542308600. Wymagane ważne ubezpieczenie.


Poradnia Okulistyczna

gabinet 12 Tel. 54 230 8630/600

• diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami oczu
• badanie wad wzroku i dobór szkieł okularowych
• wykonywanie drobnych zabiegów okulistycznych
• konsultacje pacjentów na wniosek innych specjalistów(dno oka, pole widzenia)
• badania profilaktyczne
• wydawanie zaświadczeń i orzekanie o stanie zdrowia
Rejestracja do poradni na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty osobiście lub telefonicznie. Telefon w dni pracy poradni 542308630. W poniedziałek, wtorek, piątek od 7.30 do 14.00, czwartek od 13. 00 do 16.00 rejestracja w gabinecie 11 . W pozostałe dni od 7.30 do 18.00 tel. 542308600 w rejestracji głównej. Wymagane ważne ubezpieczenie


Poradnia Otolaryngologiczna

gabinet 13 tel. 54 230 8600
• diagnostyka, leczenie schorzeń nosa, uszu, krtani, gardła
• orzekanie o stanie zdrowia
• wykonywanie drobnych zabiegów
• dobór aparatów słuchowych
• planowanie do zabiegu operacyjnego i leczenie poszpitalne
Rejestracja codziennie od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie 54 230 8600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Wymagane ważne ubezpieczenie.


Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Tel. 54 2308611/600
• diagnostyka i leczenie w zakresie gruźlicy i chorób płuc
• diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu oddechowego
• promocja zdrowia
• wykonywanie badań spirometrycznych
Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty . W dniu pracy poradni we wtorek rejestracja 7.30 do 17.00 tel. 542308611. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Preluksacyjna

Tel. 542308600 – pracownia USG – parter, budynek szpitala
• wczesne wykrywanie ewentualnych wad wrodzonych stawów biodrowych u noworodków i i niemowląt
• USG stawów biodrowych
Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pediatry w rejestracji głównej. Wymagany pesel dziecka i ważne ubezpieczenie

Poradnia Reumatologiczna

gabinet 13 Tel. 542308600/630
• diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych
• leczenie i konsultacje na wniosek lekarzy rodzinnych i innych specjalistów
• orzecznictwo lekarskie i wydawanie zaświadczeń lekarskich
Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty . W dniu pracy poradni we wtorek rejestracja w gabinecie 11 od 9.30 do 16.00 tel. 542308630. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Urologiczna

gabinet 15 Tel. 542308600/630
• kompleksowa diagnostyka leczenie schorzeń układu moczowego – choroby nerek, pęcherza, prostaty, jąder, cewki.
• wykonywanie drobnych zabiegów urologicznych( cewnikowanie, wymiana i usuwanie cewników, płukanie pęcherza)
Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty . W dniu pracy poradni we wtorek rejestracja w gabinecie 11 od 15 do 18.00 tel. 542308630. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Tel. 54 230 8611/600
W poradni można skorzystać z wizyty lekarza psychiatry, psychologa i psychoterapeuty.
• diagnoza profilaktyka i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych
• leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych
• wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia psychicznego dla potrzeb upoważnionych instytucji( ZUS, KRUS, CPR itd.)
• pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych
• wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Rejestracja do psychologa na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Do psychiatry rejestracja bez skierowania. Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie 542308611 lub 542308600.

Poradnia Psychologiczna

Tel. 54 230 8611
• wywiad i obserwacja psychologiczna
• badanie psychologiczne procesów poznawczych, poziomu inteligencji, testami osobowości
• poradnictwo psychologiczne mające na celu pomoc klientowi w zrozumieniu problemów psychoterapia indywidualna

Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie 54 230 8611 lub 54 230 8600

Poradni Kardiologiczna

Tel.54 2308600/630

• profilaktyka , diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
• EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, Holter, Echo serca
Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie - 542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W dniu pracy poradni poniedziałek, wtorek, środa rejestracja w gabinecie nr 11 od 10.00 do 18.00 tel. 542308600. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

• terapia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
• uczenie pacjentów radzenia sobie z głodem alkoholowym i zapobieganiu nawrotom choroby
• uczenie budowania umiejętności życia na trzeźwo
Rejestracja telefonicznie lub osobiście lub telefonicznie 54 2308611 lub 54 2308600

Poradnia Onkologiczna

 • wczesne wykrywanie oraz leczenie chorób nowotworowych;
 • świadczenia konsultacyjne;
 • prowadzenie opieki pozaszpitalnej w stosunku do chorych, u których wykonano zabieg chirurgiczny oraz kobiet po mastektomii.

Rejestracja telefonicznie lub osobiście 54 230 87 09

Poradnia Rehabilitacyjna

 • badanie, diagnostyka i porady fizjoterapeutyczne;
 • kierowanie pacjentów na rehabilitację;
 • kontrolowanie przebiegu rehabilitacji;
 • wystawianie wniosków i zaświadczeń.

Rejestracja osobiście lub telefonicznie 54 230 86 50

Poradnia Alergologiczna

 • badanie, diagnostyka i porady;
 • kontrolowanie przebiegu leczenia;
 • wystawianie wniosków i zaświadczeń.

Rejestracja osobiście lub telefonicznie 54 230 8600

Hospicjum Domowe

 • niesienie wielorakiej, nieodpłatnej pomocy chorym, oraz otaczanie opieką ich rodzin;
 • zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych;
 • łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych;
 • świadczenie usług pielęgniarsko - opiekuńczych w domu chorego;
 • nieodpłatne udostępnianie sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi osób chorych i niepełnosprawnych.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

• Poradnia Stomatologiczna w Przychodni „Przy Szpitalu” w Rypinie,
• Poradnia Stomatologiczna w Rogowie gm. Rogowo
• Poradnia Stomatologiczna w Sadłowie