O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
SPZOZRYPIN Organem założycielskim SP ZOZ w Rypinie jest Rada Powiatu w Rypinie.
SP ZOZ w Rypinie posiada osobowość prawną, którą uzyskał z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
SP ZOZ działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 199 1r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz.89 z póz zm.),
 2. Ustawy z dnia 27  sierpnia 2004 r.  o powszechnym świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póz  zm.),
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póz. zm.)
 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z póz. zm.)
 5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póz. zm.),
 6. Innych aktów prawnych,
 7. Statutu.
SPZOZRYPIN

Celem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie  stacjonarnej opieki krótko i długoterminowej, świadczeń ambulatoryjnych ( specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i ortodoncji, rehabilitacji oraz medycyny pracy), ratownictwa medycznego i  profilaktyki.

Do zadań SP ZOZ w podstawowej dziedzinie działalności należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania, lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia,
 2. fachowa   stacjonarna   opieka   medyczna   w   dziedzinach   medycznych   objętych oddziałami szpitalnymi, obejmująca leczenie zachowawcze i zabiegowe oraz pielęgnację chorych,
 3. badanie i udzielanie porad lekarskich w siedzibach przychodni i ośrodków zdrowia a także w miejscu przebywania osoby potrzebującej takiej opieki,
 4. opieka nad kobietą ciężarną, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem,
 5. udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 6. udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii i ortodoncji.
 7. rehabilitacja lecznicza
 8. świadczenia z zakresu Medycyny Pracy
 9. wykonywanie szczepień ochronnych,
 10. udzielanie świadczeń konsultacyjnych i leczniczych w poradniach specjalistycznych,
 11. czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 12. badania diagnostyczne,
 13. orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy i stanie zdrowia,
 14. promocja zdrowia,
 15. szerzenie oświaty zdrowotnej

Do zadań bezpośrednio związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi należy
między innymi:

  • prowadzenie apteki zakładowej i gospodarki lekami,
  • zapewnienie właściwej sterylizacji sprzętu medycznego,
  • prowadzenie działalności związanej z profilaktyką zakażeń szpitalnych,
  • prowadzenie spraw związanych z dokumentacją leczenia, pielęgnacji i statystyką medyczną,
  • zapewnienie właściwej obsługi pacjentów przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach specjalistycznych.