Programy unijne


ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SPZOZ W RYPINIE

RPKP.06.01.01-04-0012/23

Wartość projektu ogółem: 1.658.771,63

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlanych na cele aranżacji pomieszczeń pracowni endoskopowej oraz zakup wyposażenia medycznego na cele Bloku Operacyjnego Chirurgicznego oraz Oddziału Chirurgii Jednego Dnia.


ROZBUDOWA ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ I ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ W SPZOZ W RYPINIE

RPKP.06.01.01-04-0004/21

Wartość projektu: 5 707 012,77zł

Dofinansowane: 5 412 547,82 (EFRR 85%, 10%środki pochodzące z budżetu państwa).


ZREALIZOWANIE PROJEKTY UNIJNE

1.„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 104.188,35zł

Dofinansowanie: 98.978,93 (85% środki EFS, 10% środki pochodzące z budżetu państwa)

2.Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 455.089,84 zł

Dofinansowanie: 455.089,84 zł (90% środki EFRR, 10% środki pochodzące z budżetu państwa)


SP ZOZ w Rypinie zrealizował ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 Oś.3 Rozwój infrastruktury społecznej. Dz. 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej następujące projekty:

1) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Rypinie w celu dostosowania do wymogów programu dostosowawczego oraz do zakupu sprzętu medycznego

wartość projektu - 10 612 568,36 zł

dofinansowanie - 5 533 209,00 zł


2) Nowa jakość usług - Oddział Rehabilitacji w SP ZOZ w Rypinie

wartość projektu - 3 532 393, 95 zł

dofinansowanie - 2 260 497,88 zł


3) Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie

wartość projektu - 2 574 112,58 zł

dofinansowanie - 1 664 580,82 zł