Poradnie

Podstawowa opieka zdrowotna

PRZYCHODNIA PRZY SZPITALU

Adres -87-500 Rypin ul. 3 maja 2

Telefon kontaktowy – 54 2308600 lub 54 2308601

Kierownik przychodni – lek. med. Roman Wasielewski

Przełożona pielęgniarek przychodni - Halina Nadolska


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Do zadań Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne.
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują świadczenia profilaktyczno -lecznicze, rehabilitacyjne, w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii i medycyny rodzinnej oraz medycyny szkolnej, położnictwa i ginekologii.
Zadania powyższe są realizowane poprzez:

 1. badanie i udzielanie porad lekarskich w gabinecie lekarskim,
 2. odbywanie wizyt domowych w przypadkach, w których pacjent nie może się zgłosić do gabinetu,,
 3. wykonywanie zabiegów leczniczych ambulatoryjnych i w domu chorego.
 4. organizowanie i sprawowanie opieki domowej lekarskiej i pielęgniarskiej nad obłożnie chorymi i osobami w podeszłym wieku,
 5. całodobową opiekę lekarską, obejmującą w szczególności opiekę ambulatoryjną, porady telefoniczne oraz nocną pomoc wyjazdową polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby transportu do stosownego zakładu opieki zdrowotnej
 6. szczepienia ochronne,
 7. wczesne wykrywanie chorób,
 8. badania profilaktyczne,
 9. w przypadku merytorycznie uzasadnionej potrzeby konsultacji specjalistycznej, hospitalizacji, wykonania diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej kierowanie do lekarza specjalisty lub zakładu opieki zdrowotnej, czuwanie nad dalszym przebiegiem leczenia pacjenta, zasięganie informacji, koordynowanie sposobu leczenia,
 10. przygotowanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego,
 11. rozpoznawanie i ocena potrzeb w zakresie rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz współudział w ich zaspakajaniu,
 12. oświatę zdrowotną,
 13. orzecznictwo lekarskie w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów.

Leczenie ambulatoryjne w zakresie POZ prowadzone jest w:

 • Przychodnia „ Przy szpitalu” ul 3 Maja 2
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadłowie gm. Rypin

Gabinety lekarzy POZ czynne od poniedziałku do piątku od 8. 00 – 18.00 Rejestracja codziennie od 7. 30- 18.00 osobiście lub telefonicznie – 54 2308600

Gabinety lekarzy w poradni dla dzieci czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 – 18.00 Rejestracja codziennie od 7.30 – 18.00 osobiście lub telefonicznie – 54 2308601

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 – 18.00