Poradnie

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Do zadań Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w zakresie nie objętym kompetencją lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) i niepodlegającym leczeniu w formach lecznictwa zamkniętego przez uprawniony personel w poradniach specjalistycznych.
Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmują świadczenia profilaktyczno - lecznicze, rehabilitacyjne w dziedzinie danej specjalności. Zadania powyższe są realizowane poprzez:

 • badanie i udzielanie porad lekarskich w gabinecie lekarskim,
 • wczesne wykrywanie chorób,
 • badania profilaktyczne,
 • w przypadku merytorycznie uzasadnionej potrzeby konsultacji specjalistycznej, hospitalizacji, wykonania diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej kierowanie do lekarza specjalisty lub zakładu opieki zdrowotnej, czuwanie nad dalszym przebiegiem leczenia pacjenta, zasięganie informacji, koordynowanie sposobu leczenia,
 • przygotowanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego,
 • rozpoznawanie i ocena potrzeb w zakresie rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz współudział w ich zaspakajaniu,
 • oświatę zdrowotną,
 • orzecznictwo lekarskie w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • udzielanie konsultacji pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych.
 • Świadczenia medycyny pracy

Poradnia Chirurgiczna Ogólna – budynek administracji na parterze. Tel. 54 2308709

 • diagnostyka usuwanie i zmian podskórnych(np. guzków, kaszaków, włókniaków, brodawek)
 • leczenie zmian ropnych skóry, zanokcicy kończyn, zastrzałów, plastyka wrastających paznokci
 • leczenie oparzeń odmrożeń
 • zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych
 • przygotowanie i kwalifikacja chorych do zabiegów operacyjnych oraz prowadzenie po zabiegach operacyjnych
 • diagnostyka i leczenie świeżych i przewlekłych ran, żylaków, owrzodzeń żylakowych i cukrzycowych
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • promocja zdrowia

Rejestracja do poradni na podstawie ważnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty od poniedziałku do piątku od godz.7.30 - 14.30 osobiście lub telefonicznie – 542308709. Bez skierowania przyjmowane są przypadki nagłe. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej – budynek administracji na parterze.Tel. 54 2308709

 • diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających do poradni
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • diagnostyka i leczenia schorzeń narządu ruchu
 • przygotowywanie i kwalifikacja chorych do operacji, prowadzenie chorych po zabiegach operacyjnych, leczenie powikłań urazów i przewlekłych schorzeń układu ruchu
 • leczenie złamań, zwichnięć, skręceń narządów ruchu
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • kierowanie chorych do zakładów leczniczych
 • zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych
 • dobór i dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego
 • blokady przeciwbólowe
 • promocja zdrowia

Rejestracja do poradni na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty osobiście lub telefonicznie – 542308709 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Diabetologiczna - gabinet nr 19 Tel. 54 2308635

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą, wykonuje badania i prowadzi edukację pacjentów w zakresie:

 • obsługi gleukometrów
 • nauki i techniki podawania insuliny oraz miejsc wkłucia
 • nauki podstawowych zasad żywienia, wymienników węglowodanowych, diety, wysiłku fizycznego, umiejętności samokontroli
 • nauka postępowania w czasie dodatkowej choroby, hipoglikemii oraz hiperglikemii

Poradnia czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek.Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub innegospecjalisty. Rejestracja pacjentów we wtorki i czwartki od 7.30 - 14.30 osobiście lub telefonicznie 542308635W poradni przyjmowani są pacjenci w ramach Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na podstawie skierowania od lekarza diabetologa. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Dermatologiczna. Tel. 54 2308612

 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami skóry, włosów i paznokci.
 • profilaktyka i dbanie o skórę
 • diagnozowanie i usuwanie znamion skórnych
 • wykonywanie testów alergicznych

Rejestracja do poradni na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty osobiście lub telefonicznie – 542308612 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 14.00 , środa od 7.30 do 18.00. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza.Gabinet nr 14 i 15 Tel. 54 2308633

 • zajmowanie np. diagnostyką i leczeniem narządu rodnego oraz profilaktyką zdrowia kobiet
 • sprawowanie opieki nad kobietą ciężarną
 • prowadzenie badań profilaktycznych np. cytologii mających na celuwczesne wykrywanie narządu rodnego
 • wykonywanie USG
 • promocja zdrowia

Rejestracja do poradni osobiście lub telefonicznie 54 2308633, poniedziałek, , czwartek, piątek od 7.30 do 14.30, środa od 9.30 do 17. Pacjenci przyjmowani są bez skierowania. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Medycyny Pracy Tel. 54 2308613

 • badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
 • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka , a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych
 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
 • badanie kierowców
 • uczestnictwo w komisjach BHP

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7. 30 do14. 30

Poradnia Neurologiczna Tel. 54 2308600/630

 • diagnostyka i leczenie chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego
 • orzekanie o stanie zdrowia pacjenta
 • badania okresowe i profilaktyczne pacjentów
 • promocja zdrowia
 • blokady przeciwbólowe

Rejestracja do poradni osobiście lub telefonicznie na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W dni pracy poradni ( środa, czwartek) rejestracja pod nr tel. 54 2308630. Pozostałe dni od 7.30 do 18.00 w rejestracji głównej tel. 54 2308600. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Okulistyczna gabinet 12Tel. 542308630/600

 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami oczu
 • badanie wad wzroku i dobór szkieł okularowych
 • wykonywanie drobnych zabiegów okulistycznych
 • konsultacje pacjentów na wniosek innych specjalistów(dno oka, pole widzenia)
 • badania profilaktyczne
 • wydawanie zaświadczeń i orzekanie o stanie zdrowia

Rejestracja do poradni na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty osobiście lub telefonicznie. Telefon w dni pracy poradni 542308630.W poniedziałek, wtorek, piątek od 7.30 do 14.00, czwartek od 13. 00 do 16.00 rejestracja w gabinecie 11 .W pozostałe dni od 7.30 do 18.00 tel. 542308600 w rejestracji głównej. Wymagane ważne ubezpieczenie

Poradnia Otolaryngologiczna – gabinet 13 tel. 54 2308600

 • diagnostyka, leczenie schorzeń nosa, uszu, krtani, gardła
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • wykonywanie drobnych zabiegów
 • dobór aparatów słuchowych
 • planowanie do zabiegu operacyjnego i leczenie poszpitalne

Rejestracja codziennie od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie 542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy –Tel. 54 2308611/600

 • diagnostyka i leczenie w zakresie gruźlicy i chorób płuc
 • diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu oddechowego
 • promocja zdrowia
 • wykonywanie badań spirometrycznych

Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -54 2308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty . W dniu pracy poradni we wtorek rejestracja 7.30 do 17.00 tel. 54 2308611. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Preluksacyjna Tel. 54 2308600 – pracownia USG – parter, budynek szpitala

 • wczesne wykrywanie ewentualnych wad wrodzonych stawów biodrowych u noworodków i i niemowląt
 • USG stawów biodrowych

Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pediatry w rejestracji głównej. Wymagany pesel dziecka i ważne ubezpieczenie

Poradnia Reumatologiczna- gabinet 13 Tel. 54 2308600/630

 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych
 • leczenie i konsultacje na wniosek lekarzy rodzinnych i innych specjalistów
 • orzecznictwo lekarskie i wydawanie zaświadczeń lekarskich

Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty . W dniu pracy poradni we wtorek rejestracja w gabinecie 11od 9.30 do 16.00 tel. 542308630. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Urologiczna – gabinet 15 Tel. 54 2308600/630

 • kompleksowa diagnostyka leczenie schorzeń układu moczowego – choroby nerek, pęcherza, prostaty, jąder, cewki.
 • wykonywanie drobnych zabiegów urologicznych( cewnikowanie, wymiana i usuwanie cewników, płukanie pęcherza)

Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W dniu pracy poradni we wtorek rejestracja w gabinecie 11od 15 do 18.00 tel. 542308630. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Tel. 54 2308611/600

W poradni można skorzystać z wizyty lekarza psychiatry, psychologa i psychoterapeuty.

 • diagnoza profilaktyka i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych
 • leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • wywiad i obserwacja psychologiczna
 • badanie psychologiczne procesów poznawczych, poziomu inteligencji, testami osobowości
 • poradnictwo psychologiczne mające na celu pomoc klientowi w zrozumieniu problemów
 • psychologiczną poradę terapeutyczną
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia psychicznego dla potrzeb upoważnionych instytucji( ZUS, KRUS, CPR itd.)
 • psychoterapia indywidualna
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych
 • wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Rejestracja do psychologa na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Do psychiatry rejestracja bez skierowania. Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie 542308611 lub 542308600.

Poradni Kardiologiczna Tel.54 2308600/630

 • profilaktyka , diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
 • EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, Holter, Echo serca

Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 osobiście lub telefonicznie -542308600 na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W dniu pracy poradni poniedziałek, wtorek, środa rejestracja w gabinecie 11od 10.00 do 18.00 tel. 54 2308630. Wymagane ważne ubezpieczenie.

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

 • terapia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
 • uczenie pacjentów radzenia sobie z głodem alkoholowym i zapobieganiu nawrotom choroby
 • uczenie budowania umiejętności życia na trzeźwo

Rejestracja telefonicznie lub osobiście lub telefonicznie 54 2308611 lub 54 2308600

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 • Poradnia Stomatologiczna w Przychodni „Przy Szpitalu” w Rypinie,
 • Poradnia Stomatologiczna w Rogowie gm. Rogowo
 • Poradnia Stomatologiczna w Okalewie gm. Skrwilno
 • Poradnia Stomatologiczna w WOZ Sadłowo
 • Poradnia Ortodontyczna w Przychodni „ Przy Szpitalu