Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
- Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego
- Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownikówna poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędącychprzedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w § 12 ust. 1Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 2012r., poz. 182 z późn. zm.).

Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopieuwierzytelnione.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, 87 – 500 Rypin, ul. 3 Maja 2,sekretariat - pokój nr 12, I piętro budynku administracji, do dnia 21 października 2021r.do godziny 15:00, z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowejOddziału ...………..” oraz podaniem swojego adresu zwrotnego, telefonu lub e-maila..

O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie,telefonicznie lub e-mailem.