Aktualności

RODO

RODO
RODO
Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - pobierz

Karolina Krzeszewska – Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 54 230 87 00

email : karolina.krzeszewska@spzozrypin.com.pl


Klauzula informacyjna dla Pacjentów

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE

Szanowni Państwo,

wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych.


Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dalej zwany Szpitalem), z siedzibą w Rypinie, ul. 3 Maja 2, nr telefonu: 54 230 54 53 do 55. fax 54 230 59 22 .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala jest możliwy poprzez adres e-mailowy: karolina.krzeszewska@spzozrypin.pl. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych.


Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szpital jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych, rozliczanie wykonanych usług medycznych przy zapewnieniu należytego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podwykonawcom wspierających nas w udzielaniu usług medycznych, podmiotom serwisujących nasze oprogramowanie oraz sprzęt medyczny,
Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, np. pacjent ubezpieczony poza EOG.


Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa na podstawie których dane przetwarzamy, okres przechowywania może wynosić od 5 do 30 lat w oparciu o przepisy prawa. W przypadku dokumentacji medycznej, standardowo dane będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych, wynikające z przepisu prawa. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Państwu świadczeń zdrowotnych.

Mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.


Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w sekretariacie Szpitala.

Zakres praw, z których mogą państwo skorzystać wynika z przepisów prawa. W przypadku udzielonej usługi medycznej z zastosowaniem przepisów prawa nie mają w pełni zastosowania prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością SPZOZ w Rypinie nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.