Przetargi i zapytania ofertowe

ZP/US/1/2019 Świadczenie usług żywienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług żywienia zgodnie z SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość pacjentów ok. 104 dziennie . Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów właściwych dla zamówień na usługi społeczne określone w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednakże w celu wybrania podmiotu zdolnego do należytego wykonania umowy oraz właściwego zabezpieczenia interesu zamawiającego, Zamawiający zdecydował się skorzystać z niektórych przepisów właściwych dla przetargu nieograniczonego.