Oddziały

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Kierownik zakładu : mgr Wanda Wielgus


W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym znajduje się 28 łóżek .

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę choroby i hospitalizacji, mają ukończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową, oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, profesjonalnej i całodobowej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zakład zapewnia usługi zdrowotne obejmujące swym zakresem:

 • opiekę i pielęgnację sprawowaną przez wykwalifikowany personel pielęgniarski w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej,
 • kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • niezbędne konsultacje lekarzy specjalistów,
 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczną.
 • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych,
 • leczenie dietetyczne i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta
 • terapię zajęciową,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i niepełnosprawności,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny(opiekuna)do samopielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych,
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie w obliczu niepełnosprawności,
 • opiekę duszpasterską,

Komplet dokumentów w celu umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym:

 • Wypełniony przez lekarza rodzinnego druk – Skierowanie Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – w przypadku kiedy pacjent ubiegający się o umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, przebywa w szpitalu, druk winien wypełnić lekarz z oddziału,w którym jest pacjent hospitalizowany;
 • Wypełnione druki – Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie oraz Karta Oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego do Zakładu Opiekuńczego(skala Barthel)
 • Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Uwaga! Pacjent może być zakwalifikowany do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego jedynie, jeśli w kwalifikacji pielęgniarskiej wg oceny na podstawie skali Barthel otrzyma 40 lub mniej punktów.

 • W przypadku zdiagnozowania u pacjenta zespołu otępiennego lub innych zaburzeń psychicznych - zaświadczenie psychiatry
 • Wypisy ze szpitala.
 • Oryginał i ksero aktualnej decyzji organu emerytalno – rentowego, stwierdzającego wysokość świadczenia ZUS (KRUS) lub decyzji o przyznaniu zasiłku z Ośrodka Opieki Społecznej.
 • Ksero dowodu osobistego pacjenta.

Do zakładu opiekuńczo- leczniczego osoby przyjmowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z 2012r., Nr 12., poz 731)

Wszystkie formularze dokumentów można pobrać w siedzibie Zakładu lub do pobrania w zakładce do pobrania

Zakład opiekuńczo-leczniczy nie udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową i chorobą psychiczną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie, które stanowią 70% miesięcznego dochodu. Zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Dz.U.z 2008r Nr 164 poz.1027 z późn.zm.)